Campanarius

Známá rčení - kde se vzala? Třetí díl - Obr na hliněných nohou

Když se řekne o někom, nebo spíše o něčem, že je to obr na hliněných nohou, představíme si cosi velkého, co stojí na slabých základech a může se to každou chvíli rozsypat. Dost často se používá toto označení ve spojení s Ruskem, s ruskou armádou. Za takového obra jsou označovány i některé velké společnosti, kde není cosi v pořádku. Jak to ale je s původním významem?


Přesuňme se v čase o mnoho století zpět, do šestého století před náš letopočet, do říše Babylonie, nacházející se na území dnešního Iráku. Říši tenkrát kraloval král Nabuchodonozor II. (nebo taky Nabukadnezar). Ten zaútočil na Jeruzalém a odvlekl do zajetí do Mezopotámie tisíce Izraelců. Jednalo se především o lidi výše postavené, vzdělané – inteligenci. Mezi odvlečenými byli i čtyři mládenci, mezi nimi i Daniel, který se do vyhnanství dostal jako malý chlapec. Patřil k vznešenému rodu, snad i královskému, byl inteligentní a chytrý. Údajně i pohledný. Spolu se svými druhy byl vybrán, aby se dále vzdělával, společně se stali nejlepšími žáky na královském dvoře.

Tady někdy se našemu králi Nabuchodonozorovi zdál sen, který byl dost nezvyklý, a tak král poručil svým mudrcům, aby mu ho vyložili. Výklad snů byl běžným úkolem pro babylonské věštce. Co se však stane, když několika lidem převyprávíte svůj sen a požádáte je o výklad? Dostanete tolik výkladů, kolik bude vykladačů. Král si toho byl vědom, proto svůj sen neprozradil, jen nařídil pod trestem smrti jeho výklad. Věštci – mudrci se zhrozili a řekli králi, že není nikoho na světě, kdo by mohl tento sen odhalit. Je pak pochopitelné, že taková odpověď krále pořádně rozzlobila a vydal rozkaz k zabití všech mudrců, včetně Daniela a jeho druhů. Ostatně proč ne, stejně sveřepě lpěli na svých tradicích a nechtěli se přizpůsobit tradicím země, kam byli uneseni. Společně se svými druhy se modlili ke svému Bohu a v nočním vidění bylo Danielovi zjeveno tajemství králova snu. Poté Daniel požádal králova pověřence, jmenoval se Arjok, který měl mudrce zabít, aby ho předvedl před krále, tam vyložil králi jeho sen, který mu Bůh zjevil:

Nuže, králi, měl jsi vidění a hle, spatřils jakousi velikou sochu. Byla to ohromná socha neobyčejného vzhledu. Tyčila se před tebou a budila hrůzu. Hlava té sochy byla z čistého zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky bronzové, stehna železná a nohy zčásti železné a zčásti hliněné. Díval ses a hle, ze skály se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen, zasáhl sochu do železných a hliněných nohou a rozdrtil je. Vtom se všechno to železo, hlína, bronz, stříbro a zlato rozpadlo na kousky – jako plevy, když se v létě mlátí obilí. Vítr je roznesl, že po nich nezbylo památky. Ale ten kámen, který sochu zasáhl, se stal velikou horou a zaplnil celou zem.

Tolik sen. Teď povíme královské Výsosti jeho výklad.

Ty, králi, jsi král králů, protože ti Bůh nebes dal království a moc, sílu i slávu. Dal ti do rukou celý obydlený svět, všechny lidi, zvěř i ptactvo, a učinil tě vládcem nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě ale povstane jiné království, slabší než to tvé, a po něm třetí království, bronzové, které ovládne celý svět. Nakonec přijde čtvrté království, silné jako železo. Železo totiž vše rozbíjí a drtí, a jako železo vše rozbíjí, tak bude i ono království vše rozbíjet a ničit. A že jsi viděl nohy a prsty zčásti hliněné a zčásti železné znamená, že to království bude rozdělené. Bude však mít v sobě něco ze síly železa, neboť jsi viděl do té obyčejné hlíny přimíšené železo. Prsty nohou zčásti železné a zčásti hliněné znamenají, že to království bude zčásti silné a zčásti křehké. A že jsi viděl železo smíšené s obyčejnou hlínou znamená, že se lidská pokolení budou mísit, ale držet spolu nebudou, tak jako železo nedrží s hlínou.

Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezhroutí, království, které si nepřivlastní žádný lid. To království rozdrtí a ukončí všechna ostatní království, samo pak potrvá navěky. To je smysl vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co se bude dít v budoucnu. Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý.

Klesající hodnota zmíněných kovů představuje posloupnost velkých říší – babylonskou, médskou, perskou a řeckou. Poté bude nastoleno mesiášské království, všechny pozemské říše se však zhroutí a uvolní místo Nebeskému království. V přeneseném významu to může znamenat opravdu i dnešní státy, korporace apod. Pokud by si chtěl snad čtenář přečíst toho více o snu krále Nabuchodonozora a jeho výkladu a jak to nakonec s mudrci, Danielem a jeho druhy dopadlo, může nalistovat ve Starém zákoně knihu Daniel a jeho druhou kapitolu.

0 komentářů

Zanechte komentář